1. Komunikowanie się z Państwem jako naszym klientem lub przedstawicielem naszego klienta, czyli z reguły Państwa pracodawcy, oznacza, że przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione nam przez samych Państwo lub przez podmiot, który reprezentujecie.
 2. Chcemy zapewnić, że będziecie Państwo poinformowani o związanych z tym uprawnieniach wynikających z tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dź. URz. UE L 2016.119,1).
 3. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, REGON: 356357380, NIP: 9442043784, KRS: 0000058659, („Administrator”). W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt na adres e-mail instytut@bielenda.pl.
 4. Zasadniczo posiadane przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W sytuacji wymagającej wykazania upoważnienia do odbioru lub dostawy towaru bądź dokumentów (faktur VAT, potwierdzeń wydania towaru WZ) mogą to być także dane identyfikujące Państwa dokument tożsamości oraz konkretny adres miejsca dostawy. W razie Państwa wizyty w obiektach naszej firmy wizerunek Państwa twarzy mogą utrwalić kamery monitoringu.
 5. Pozyskane w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w stopniu niezbędnym dla ułatwienia bieżących kontaktów między nami a klientami, w celach związanych z naszymi relacjami biznesowymi, tj.:
 6. związanych z zawarciem umowy z reprezentowanym przez Państwo podmiotem i jej wykonywaniem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy;.
 7. obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy, w tym obsługi reklamacji;.
 8. marketingowych, tj. przekazywania informacji o naszych produktach lub usługach, a także zaproszeń na dane wydarzenia lub ogólnych informacji o nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;
 9. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;.
 10. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej z reprezentowanym przez Państwo podmiotem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;.
 11. księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego.
 12. Nie będziemy uzyskiwać ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać informacji, które mogą być uważane za poufne.
 13. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 14. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszych relacji biznesowych z reprezentowanym przez Państwo podmiotem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwa pracodawcą, a przez okres dłuższy, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki Administratora danych osobowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z relacjami z Państwa pracodawcą. W przypadku, gdy jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, będą one przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 15. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 16. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.
 17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas informacji lub materiałów marketingowych drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.
 18. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem ani nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane na innej, niż zgoda podstawie prawnej.
 19. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 20. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych, danych, osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dź. U. z 2018 r., póz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dź. URz. UE. L Nr 119, STR. 1).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;].
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą..
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.